atv izleradyo dinle

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Güncel Haberler

ALİAĞA BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

aliaga-belediye-meclisi_1

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi 5 Kasım 2019 Salı günü 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 22 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 1 Ekim 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1-Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)' nün 30/09/2019 tarih ve 262986 sayılı yazısına istinaden; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları güzergahında, tapunun Aliağa ve Yukarışakran Mahalleleri sınırları içerisinde Aliağa Belediyesi adına kayıtlı olan ve ekli listede bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için söz konusu parsellerin devrinin yapılması ve teklif edilen bedele muvafakat edilip edilmediği hususlarının görüşülmesi.

2-Ergün Sezgin Mirascısı Salih Sezgin, Ahmet Sezgin Mirascısı Salih Sezgin'in 18/09/2019 tarihli dilekçesine istinaden; 3154 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlı alanda kalan parselin aynı emsal taşınmazlarla takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

3-Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Güzelhisar Mahallesi 649 parsel sayılı 16.900 metre kare yüzölçümlü taşınmazın dilekçe ekindeki krokide gösterildiği şekilde yaklaşık 40 metre parsel sınırından içeri alınarak (5*5) 25 metre kare kuyu alanı ve 5 metre eninde kuyu yeri ulaşım yolu da olacak şekilde toplam 214,87 metre kare alanın su kuyusu açılabilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

4-Apturrahman Aktoprak'ın 01/10/2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesinde 1/25000

ölçekli planlarda kırsal yerleşme alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 632 numaralı parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

5-Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih 204 sayılı kararı ile ihdas edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ait "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

6-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.10.2016 tarihinde onaylanan Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesiminde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu" onaylanması hususunun görüşülmesi.

7-Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve 204 sayılı kararı ile ihdas edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne ait "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

8-Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 2013/134 sayılı kararı ile kabul edilen Plan ve Proje Müdürlüğü'nün "Örgütlenme, Görev, Yetki Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

9-Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih 351 sayılı kararı ile ihdas edilen Tesisler Müdürlüğü'ne ait "Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği" nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

10-Aliağa Belediyesi’ne hibe edilecek olan motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının hibe edilmesi ve gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanı Serkan Acar'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 2010/15 sayılı kararı ile kabul edilen "Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik" görülen lüzum üzerine yeniden düzenlenmiş olup, hazırlanan "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik"in onaylanması hususunun görüşülmesi.

12-Belediyeye ait 35 NAA 85 plakalı BMC marka kamyonun (vidanjör) Foça Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

13-Belediyemizde ve Belediyemize bağlı ortaklığı olan şirketlerde çalışıp iş akitleri fesih edilen veya emekli olan 281 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

14-Belediye Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 21 sayılı kararıyla onaylanan teşkilatlanma ile ilgili Belediye birimlerimizin çalışmalarını düzenleyen "Aliağa Belediyesi Çalışma ve Organizasyon Şeması Yönergesi" norm kadro ilkelerine göre yeni oluşturulan birim ve Müdürlükler sebebiyle oluşan değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenmiş olup, hazırlanan " Aliağa Belediyesi Organizasyon Şeması ve Çalışma Yönergesi"nin onaylanmasının görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-Ümmü Şahin'in 07.08.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesi, 635 numaralı parselin sahibi olduğu, aşağısında kalan 632 numaralı parseli evinin bahçesi olarak 50 senedir kullandığı ve üstünde yapılar bulunduğu belirtilerek, 632 numaralı parseli satın alma talebinin Yapı Kayıt Belgesi alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-İdris Ceylan'ın dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 427 numaralı parselin üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldığı için "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7.maddesinin 4.bendine göre satın alma talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-İsa Mandal'ın dilekçesine istinaden; Karaköy Mahallesi mülkiyeti Belediyeye ait olan 356 numaralı parsel üzerinde bulunan yapının kendisi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 50 yıldır kullanıldığı belirtilerek, İmar Barışı kapsamında "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden parseli satın alma talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-Mehmet Tutum'un dilekçesine istinaden; 1012 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4706 sayılı yasa kapsamında tarafına devredilmesi talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-İzmir 3. İdare Mahkemesinin E.2018/1171, K:2019/556 sayılı kararı ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek 1 d Uygulama İmar Planı Gösterimlerinin Açıklamalar kısmı başlığı altındaki 5. maddesi hükümleri doğrultusunda; Helvacı Mahallesi, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanlara; yürürlükteki imar planındaki yapılaşma koşulları aynen kalmak üzere "İtfaiye, idari ve diğer tüm Belediye Hizmet Tesisleri ile Sosyal, Kültürel ve Spora yönelik faaliyetleri içeren tesisler yer alabilir." ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin konunun dava konusu 976 ve 977 numaralı parseller için planlara ibarenin eklenmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-Hasan Kurt'a ait dilekçeye istinaden; Yalı Mahallesinde yaşayan halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, kırtasiye vb. işyerlerinin bulunmaması sebebi ile, Yalı Mahallesi, 23 Nisan Caddesinin yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7- Yüksekköy Mahallesi, 124 ada, 14 parsel ile mülkiyeti Belediyeye ait 124 ada, 16 numaralı parselin takas yapılması talebinin; iki parselin trampa yapılması ve yüzölçümleri arasındaki farkın Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden Belediyeye yatırılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince, mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek, temenni ve oturuma katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ile son bulacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Bazı kesimleri Trafiğe açıldı.

3-300x225

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yer alan ilanına lanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Otoyol gişelerinde görevliler Gişelerden  Nakit ücret ile geçen araç sürücülerin  Cumhuriyet Bayramı kutlayarak şeker ikramında bulundular.Otoyu kullanan sürücüler  memnuniyetlerini ifade etti.

Menemen gişelerden giriş yapıp  otoyolu kullanıp Aliağa gişelerden çıkan   sürücü Mümin Düzkaya   “Yol çok güzel Bayıldık her metresinde işçilik var  emek var .Allah devletimize milletimize zeval vermesin Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti  10 lira 65 kuruş ödedik. Herkesin emeğine sağlık “dedi.

Otoyolu  kullanıp  Aliağa Gişelerinden çıkan Motosiklet sürücüsü  Cüneyt Kartal ise Otoyolda memnuniyetini dile getirdi. Kartal “otobanın girişinde girdik .Otobanı denedik gayet güzel başarılı bulduk. 2.65  yazdı HGS’den düşecek .Fiyat makul  inşallah bir yanlışlık yoktur. Fiyat böylese biz bu yolu sık sık kullanırız  bu yoldan çıkmayız” şeklinde konuştu.

Edilen bilgiye göre  Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolun ismi Kuzey ege otoyollu diye adlandırıldı

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.

2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu İzmir’de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin bölgedeki Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organze sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça’daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yıl sonu tamamlanacak.

Yol üzerinde 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyolda peyzaj ve bazı bölümlerin üst yapı işlemleri devam ediyor.

www.aliagamedya.com

 

Program esnasında Atatürk portresi çizdiler

WhatsApp-Image-2019-10-30-at-16.23.11-3-300x225

Cumhuriyet’in 96. yıl dönümünde İzmir Aliağa’daki kutlama töreninde öğrencilerin çizdiği Atatürk portesi protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programında Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yaren Güney, Ayşe Nur Alp, Murat Köksaldı ve Ayşe Melek Tekin, resim öğretmeni Merih Altınoluk gözetiminde tuval üzerinde yağlı boyalarla  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini çizdi. Öğrenciler program esnasında yaptıkları ve Atatürk’ü resmettikleri tabloyu Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin’e armağan etti.

Aliağa Kaymakamı Tekin, öğrencilere teşekkür ederek portreyi hükümet binasında uygun bir yere asılacağını söyledi.

thumbnail_aliaga-cumhuriyet-bayrami-coskuyla-kutlandi_9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aliagamedya.com

Aliağa Belediyesi’nden Hurda Araç Temizliği

aliaga-hurda-araclar-kaldiriliyor-1-300x200

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cadde ve sokaklarda terk edilmiş durumdaki hurda araçları kaldırıyor.

Zabıta ekipleri, kent sınırları içerisinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan, halka rahatsızlık veren hurda araçların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince tespit edilen ve yapılan yasal uyarılara rağmen sahipleri tarafından kaldırılmayan hurda araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün denetiminde bulundukları yerden çekici vasıtasıyla kaldırılarak yeddiemin deposuna götürülüyor.

Kent genelinde vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, çalışmalarına sanayi sitesi bölgesindeki hurda araçların kaldırılmasıyla başladı. Hurda araç sahiplerinin tek tek aranarak gerekli yasal uyarıları yaptıklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa genelinde yaklaşık 30 adet hurda araç tespit ettiklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Aliağa sınırları içerisinde boş arsalarda, cadde ve sokaklarda, dükkan önlerinde çürümeye terk edilen, atıl vaziyetteki tüm hurda araçların şikayetler doğrultusunda kaldırılacağını da ifade eden Acar, “Müdürlüğümüze çok sayıda hurda araç şikayeti geliyor. Hurda araçlar görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu gibi genel güvenlik açısından da birtakım olumsuzluklara neden oluyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kent sınırlarımızda tespit ettiğimiz bu tür araçların öncelikle sahiplerine ulaşarak kendilerine olumsuzluğu ortadan kaldırmaları için süre verip uyarılar yapıyoruz. Hurda araçlarını kaldırmayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41/6 maddesi gereği idari para cezası uyguluyoruz. Sanayi sitesi bölgesinde başlattığımız çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde kent merkezindeki hurda araçları kaldırma işlemlerini yapacağız” dedi.

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ALİAĞA’DA BAŞLADI

Cumhuriyetin 96. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de törenlerle kutlanmaya başlandı. Aliağa’da iki gün sürecek olan kutlamaların birinci günü Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

aliaga-cumhuriyet-kutlamalari-basladi_6

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törene Aliağa İlçe Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, askeri erkân, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Aliağa İlçe Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Atatürk Anıtına çelenk sunumlarını gerçekleştirdiler. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından Aliağa kabristanlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri burada dualar ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

29 Ekim Salı günkü program ise saat 10.00’da Aliağa İlçe Kaymakamı Kazım Tekin’in makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayacak. Saat 10.30’da Aliağa İlçe Kaymakamı ile beraber Garnizon Komutanı ve belediye başkanı Cumhuriyet Meydanı’nda törene katılanların bayramını kutlayacak. Öğrenciler Cumhuriyet konulu anı ve şiirlerini okuyacak. 29 Ekim resmi tören programı Helvacı Ortaokulu Zeybek Ekibinin Halk Oyunları gösterisinin ardından gerçekleştirilecek olan tören geçişi ile sona erecek.

CUMHURİYET KORTEJİ

Öğrenci grupları ve Aliağa halkı Cumhuriyet kortejinde bir araya gelecek. Kortej 29 Ekim Salı günü saat 09.30’da Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden başlayacak. Kortej yürüyüşü İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzargahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

aliaga-cumhuriyet-kutlamalari-basladi_5aliaga-cumhuriyet-kutlamalari-basladi_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aliaga-cumhuriyet-kutlamalari-basladi_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aliaga-cumhuriyet-kutlamalari-basladi_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

Diğer Makaleler...

Sayfa 8 / 277

8